ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં :- Latest & New Gujarati Navratri Raas Garba Songs Lyrics

0
1246 Views

ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં

LYRICS IN GUJARATI:-

ઘોર અંધારી રે  રાતલડીમાં  નીકળ્યા ચાર અસવાર

ઘોર અંધારી રે  રાતલડીમાં  નીકળ્યા ચાર અસવાર

લીલે  ઘોડે   રે  કોણ  ચડે  મા  રાંદલનો અસવાર

રાંદલ માવડી રે રણે ચડ્યાં મા સોળ સજી શણગાર

સવા  મણનું  રે   સુખલડું   મા  અધમણની  કુલેર

રમજો રમજો રે  ગોરણિયું   તમે રમજો  સારી રાત

ઘોર અંધારી રે  રાતલડીમાં  નીકળ્યા ચાર અસવાર

કાળે  ઘોડે  રે   કોણ  ચડે   મા  કાળકાનો અસવાર

કાળકા માવડી રે રણે ચડ્યાં મા સોળ સજી શણગાર

સવા  મણનું  રે   સુખલડું   મા  અધમણની   કુલેર

રમજો રમજો રે   ગોરણિયું  તમે  રમજો  સારી રાત

ઘોર અંધારી રે  રાતલડીમાં  નીકળ્યા ચાર અસવાર

ધોળે  ઘોડે   રે  કોણ  ચડે  મા  બહુચરનો અસવાર

બહુચર માવડી રે રણે ચડ્યાં મા સોળ સજી શણગાર

સવા  મણનું  રે   સુખલડું   મા  અધમણની   કુલેર

રમજો રમજો રે   ગોરણિયું  તમે રમજો  સારી  રાત

ઘોર અંધારી રે  રાતલડીમાં  નીકળ્યા ચાર અસવાર

રાતે  ઘોડે   રે  કોણ  ચડે   મા  હર્ષદનો  અસવાર

હર્ષદ માવડી રે રણે ચડ્યાં  મા સોળ સજી શણગાર

સવા   મણનું  રે  સુખલડું   મા  અધમણની  કુલેર

રમજો  રમજો રે  ગોરણિયું  તમે  રમજો સારી રાત

ઘોર અંધારી રે  રાતલડીમાં  નીકળ્યા ચાર અસવાર

ઘોર અંધારી રે  રાતલડીમાં  નીકળ્યા ચાર અસવાર

 

LYRICS IN ENGLISH:-

ghor andhari re  rataldi ma nikalya char asvar

ghor andhari re  rataldi ma nikalya char asvar

lile ghode re kon chade maa randal no asvar

randal mavdi re rane chadya maa sol saji shangar

sava man nu re sukhaldu ma adhman ni kuler

ramjo ramjo re goraniyu tame ramjo sari raat

ghor andhari re  rataldi ma nikalya char asvar

kale ghode re kon chade maa kalka no asvar

kalka mavdi re rane chadya maa sol saji shangar

sava man nu re sukhaldu ma adhman ni kuler

ramjo ramjo re goraniyu tame ramjo sari raat

ghor andhari re  rataldi ma nikalya char asvar

dhole ghode re kon chade maa bahuchar no asvar

bahuchar mavdi re rane chadya maa sol saji shangar

sava man nu re sukhaldu ma adhman ni kuler

ramjo ramjo re goraniyu tame ramjo sari raat

ghor andhari re  rataldi ma nikalya char asvar.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.